Automatické kotle na pelety ÖkoFEN - srovnávací tabulka argumentů

09.06.2010 | David Kehm, Alternative Heiztechnik GmbH | Pohled podnikatelů | Téma: Informace o automatických kotlích

Tato srovnávací tabulka byla zpracována firmou ÖkoFEN jako reakce na článek Libora Směji  Není kotel jako kotel...
K němu se vztahují také OHLASY, které najdete zde.Údaje uvedené v tabulce Libora Směji
v článku 
Není kotel jako kotel...
vztahující se ke kotli Guntamatic Biostar

Automatické kotle na pelety ÖkoFEN

Cena 300.000 při životnosti 40 let a provozu 365 dnů v roce.

Cena 200.000 při životnosti 30-40 let a provozu 365 dnů v roce, ÖkoFEN vyrobil jako první v roce 1997 registrovaný automatický peletkový kotel na světě! Dle praxe s kotli na štěpku, které jsou v provozu již přes 20 let lze předpokládat dobu životnosti. Automatické kotle na peletky jsou v provozu 13 let.

Náklady na jeden topný den cca 20 Kč bez ohledu na spotřebu paliva

Pokud budeme počítat náklady stejným způsobem, tj. 200.000/40/365, tak náklady na jeden den jsou 14 Kč, ale
jelikož je v ČR topná sezóna zhruba 252 dní, užitková voda se dá ohřívat mimo topnou sezónu solárními kolektory, nebo kotlem, tak tato informace asi zákazníkům nic reálného neřekne.

Náklady na 1 měsíc = 620 Kč

Náklady na 1 měsíc = 425 Kč (viz. 2. poznámka)

Náklady na 1 rok = 7500 Kč

Náklady na 1 rok = 5100 Kč (viz. 2. poznámka)

Roční spotřeba elektrické energie = 153 až 235 kWh

Roční spotřeba elektrické energie
138 kWh (kotel 12kW) – 402 kWh (kotel 56kW)

Roční spotřeba el.energie = cca 1000 Kč

Roční spotřeba el.energie (dle ceny elektřiny) = cca 635 Kč (12kW kotel)

Není potřeba ochraňovat teplotu vratné vody, neboť kotel je nízkoteplotní a studená zpátečka mu neublíží.

Kotel má integrovanou ochranu proti nízkoteplotním korozím (mechanický termostat hlídá teplotu vratné vody a v případě, že se do kotle vrací chladnější voda, tak automaticky přisává topnou vodu, aby ochránil kotlové těleso), takže není třeba instalovat žádnou ochranou smyčku a kotel se napojuje přímo na systém.
V případě velkých mrazů nebo při natápění bojleru musí kotel topit na vyšší teplotu, takže i ostatní kotle musí topit na teplotu přes 60°.

Na výstupu z kotle není potřeba umístit žádný směšovací
ventil, neboť kotel umí pracovat ekvitermně a nastavuje si
sám teplotu výstupní vody dle vypočtené ekvitermní křivky

Kompletní systém je regulován externí regulační jednotkou a tím se rozšiřuje možnost způsobů zapojení a ovládání. Kotel samotný má inteligentní řídící jednotku, která se stará o provoz kotle, jeho modulaci a ovládání všech komponentů.

Sací systém je napojen na šnekový dopravník, který se postará o kompletní vyprázdnění prostotu bez nutnosti lidského zásahu.

U kotlů ÖkoFEN se využívá šnekového dopravníku, který je napojen na sací systém, nebo přímo do kotle a tím dochází ke kompletnímu vyprázdnění skladu peletek. Jako druhá možnost je napojení na tkaninový zásobník, který je z filtrační speciální tkaniny, takže Váš sklad je naprosto čistý a vyprázdnění je také 100%.

Mimoúrovňový spadový kanál, oddělující palivo od ohniště, zabraňuje zahoření paliva při přerušení dodávky el.energie. V hořáku dohoří jen pár pelet a dojde k odstavení kotle. Po znovuobnovení dodávky proudu se kotel sám opět nastartuje a uvede do provozu.

Bezpečnostní uzávěr je při provozu kotle elektronicky otevřen a v případě výpadku el. proudu dojde k okamžitému mechanickému uzavření. Jako další jištění je zde vzduchová mezera mezi hlavním dopravníkem a dopravníkem v hořáku. Na hořáku dohoří jen pár pelet a dojde k odstavení kotle. Po znovuobnovení dodávky proudu se kotel vrátí do původního provozního režimu, aniž by zákazník musel s kotlem cokoliv dělat.

Kotel kontroluje, zda v kotli hoří oheň plamenem pomocí optického čidla v hořáku. Toto čidlo informuje řídicí systém o procesech probíhajících v hořáku, tj. o zapálení paliva, o jeho dohoření atd. Řídicí systém tyto informace zpracovává ve spolupráci s údaji z lambda sondy.

Kotle jsou vyvinuty na spalování dřevěných pelet, elektronika je přesně nastavena a dle teploty v kotlovém tělese, rychlosti jejího úbytku, teplotě spalin reaguje řídící jednotka s velmi rychlou reakční dobou na změnu požadovaného výkonu a tím mění hodnotu modulace. V kotli tedy NENÍ potřeba lambda sonda, která pouze zvyšuje investice (životnost lambda sondy a její cena).

Zapalování je provedeno pomocí horkovzdušného zapalovače o příkonu 1200 W po dobu 90 sekund

Kotel zapaluje pomocí nízkopříkonové žhavící tyčinky o příkonu 250 W po dobu zhruba 6 minut, výhoda tohoto systému spočívá v možnosti zálohování pomocí bateriového záložního zdroje, který při tomto příkonu zapalování udrží kotel v provozu několik hodin bez el.proudu aniž by se musel přenastavovat do režimu, který by zbytečně udržoval „stálý plamen“.

Hořák má průměr jen 7 cm, a při zapálení je v něm jen 10-15 ks pelet. Díky této skutečnosti je zapálení velmi rychlé a
přesné. Od doby startu je schopen kotel již po 180 sekundách hořet na 100% výkon.

Na hořáku jsou pelety, které se z vyhaslého stavu zapálí za cca 6 minut, ale pokud dostane kotel od regulační jednotky povel k hoření do 45 minut od posledního povelu, kotel nezapaluje, ale pouze „foukne“ do pelet a během několika vteřin je kotel schopen 100% výkonu.

Čištění hořáku je prováděno automaticky každých 16 hodin (u špatných a prašných pelet i častěji). Při čištění hořáku dojde i k mechanickému vyčištění otvorů přívodu primárního vzduchu – to vše plně automaticky bez zásahu obsluhy. Při tomto čištění jsou i odstraněny jakékoliv spékance v hořáku.

V případě méně kvalitních pelet se tepelný výměník kotle čistí automaticky 2x denně. Pokud se používají kvalitní dřevěné pelety čistění hořáku, není potřeba. Kotel je třeba vyčistit pouze 1 x ročně. Pokud by se v kotli spalovali méně kvalitní pelety, lze na hořák jednoduše namontovat čistící zařízení, které si poradí i s těmito peletami.

Spalování pelet probíhá dvoustupňově. V prvním stupni je z pelet vyráběno ve spalovací komoře dřevěné uhlí, při jehož výrobě vzniká dřevoplyn o teplotě 500-800°C. Ten pod vysokým tlakem přechází do druhé komory (druhého stupně), kde je k tomuto dřevoplynu přidán v přesném poměru předehřátý sekundární vzduch o teplotě 400°C a dochází k hoření a vyhoření všech hořlavých plynů. Ve druhém stupni jsou teploty až 1200°C. Dřevěné uhlí v prvním stupni je následně spáleno na popel.

Kotle využívají TERCIÁLNÍ SPALOVÁNÍ, někdy také nazývané jako "dvojí spalování" je spalovacím procesem zužitkovávajícím zbytkových hořlavých plynů, které by za jiných okolností odešly nevyužity se zplodinami komínem. Přívod terciárního vzduchu je vedený po bocích spalovací komory. Systém využívá vzduchu vedeného kanálky podél spalovací komory, kde se předehřeje na vysokou teplotu, čímž podpoří kvalitnější spalování. Toto řešení umožňuje přirozené zásobování plamene v odpovídajícím místě podle stávající potřeby a fáze hoření. Celý systém zvyšuje celkovou účinnost kotle, což v konečném důsledku přináší nižší spotřebu paliva.

Hoření probíhá v keramické komoře, která je masivní a má velkou akumulační schopnost. Vodní prostor je jen nad špičkou plamene, který má obvykle délku 400 mm a teplotu na špičce cca 1200°C. Díky této skutečnosti dochází k dokonalému spálení všech plynů. Celý prostor je naakumulován na vysokou teplotu a má dlouhou setrvačnost vychlazování. Díky této skutečnosti nemusí kotel 3-4 hodiny hořet, přesto keramická hmota dodává dostatečné množství tepelné energie pro teplovodní výměník

Z testů, které se provádějí denně ve výzkumném a vývojovém centru vyplynulo, že „plamenec“ ve kterém probíhá hoření se u našich kotlů vyrábí z nerezové oceli, snižují se tím také
další náklady po několika letech provozu kotle, kdy je třeba tento plamenec vyměnit (cena je nižší než u keramiky).
Kotlové těleso obsahuje 66 litrů vody (20 kW), kotel je výborně zaizolován, takže teplo v něm má obrovskou setrvačnost a nedochází k rychlému vychlazení a tím se i při dalším startu kotle natápí kotel pouze o několik °C.

Při stop stavu dohoří jen pár pelet, které jsou aktuálně v hořáku. Při pokynu k zastavení kotle je kotel nejpozději do 5 minut odstaven a připraven k opětovnému zapálení bez toho, aniž by bylo plýtváno jednou jedinou peletou.
Opětovné zapálení je provedeno vč. vyčištění hořáku, výměníku a natopení na teplotu 65°C do 6 minut

Pokud není od regulace povel k topení (je dosaženo požadované teploty bojleru i teploty v místnosti) pelety okamžitě přestávají hořet a pouze několik peletek na kruhovém hořáku zdoutná a chvíli běží jen odtahový ventilátor. Pelety uprostřed hořáku, odkud jsou vytlačovány, neprohoří, jelikož na ně není přiváděný vzduch z dmychadla. Při požadavku do 45 minut jsou rozdmýchány pelety na krajích hořáku a opět hoří. Kotel během několika okamžiků natopí zpět na provozní teplotu (pokud ji již nemá).

Spékance jsou nejpozději vždy po 16 provozních hodinách odstraněny z hořáku automaticky.

Při používání dřevěných pelet není třeba čistění retortového hořáku a nápeky nevznikají. Pokud mají pelety horší kvalitu a vznikl by na hořáku spékanec (příměs kůry), stačí jej vyčistit 1 x ročně při celkovém čistění kotle, jedním klepnutím do vyústění pro pelety.

Pro čistění hořáku i výměníku je v kotli jen jeden servopohon. Díky tomu je minimalizováno množství mechanických prvků a možnost jejich poruchy

Čistění hořáku není ve většině případů potřeba a čistění výměníku má samostatný motor. Díly použité v kotlích ÖkoFEN jsou velmi kvalitní a tím je eliminováno množství poruch.

Přetlakový hořák umožňuje dokonalé smíchání CO s O2 a tím maximálně využívá energie paliva.

Pomocí speciálního měřícího přístroje se měří zplodiny, které odcházejí do komína a kotel je nastaven na optimální množství přívodu O2 a tím se optimalizuje jeho chod a regulují se zplodiny, které odcházejí do komína.

Díky konstrukci hořáku ve formě trysky, která má několikanásobně menší průměr, než je průměr spodní části hořáku, kde hoří pelety, je pečlivě odděleno spalování od spadu popílku a tím není žádným způsobem snížena kvalita spalování.

U kotlů ÖkoFEN dochází k dokonalému trojitému odlučování popela. Popel, který je vyfouknut dmychadlem nepadá zpět na hořák, protože je chráněn „plamencem“ jehož průměr je větší než průměr hořáku a popel který spadává jde přímo do popelníku. Zbytek přepadává přes okraje hořáku k systému automatického odpopelnění, odkud je dopravován pomocí vymetače a šnekového dopravníku do externího boxu a při jeho naplnění je zobrazena na displeji hláška o jeho zaplnění a v případě kombinace z GMS modulem je toto odesláno zákazníkovi SMS zprávou.

Žádný recirkulační hořák, všechny plyny jsou směřovány vzhůru do trysky, kde jsou smíchány se sekundárním
vzduchem a roztočeny kolem svislé osy tak, aby došlo k dokonalému smíchání dřevoplynu se sekundárním
vzduchem. Sekundární vzduch je přidáván pomocí pěti trysek pod úhlem 35°

Kotle ÖkoFEN používají již od začátku typ recirkulačních hořáků a za tento systém tato firma obdržela řadu mezinárodních ocenění po celém světě. Pokud se podíváte do zahraničních testů, tak tento typ hořáku využívá i nejlépe hodnocený kotel v Rakousku. Sekundární vzduch je v plamenci přiveden 12 tryskami a tím dochází k dokonalému spalování. Hlavní výhodou je velmi pomalé podávání paliva od spodu směrem k bokům a díky tomu zůstává plamen stále klidný a nedochází k jeho narušování.

Kotle nemají žádná dvířka do prostoru spalovací komory a hořáku, a proto sice nikdy neuvidíte, jak kotel hoří, ale také nikdy nebudete mít v kotelně kouř a neucítíte žádný zápach spalin.

Kotle ÖkoFEN mají přední spodní dvířka, kde se můžete kdykoliv během provozu podívat na hoření a do kotelny Vám neunikne žádný zápach spalin, protože se v kotli spalují pouze dřevní pelety a regulace okamžitě pomocí podtlakového senzoru pozná změnu tlaku ve spalovací komoře a změní otáčky ventilátoru, takže z kotle žádný kouř nevyjde ven.

Kotel má velký dvousekční popelník. Jedna sekce je pro popel a spékance zpod hořáků, druhá sekce na popel
z hoření a výměníku. Množství popela je tak zanedbatelné, že postačuje návštěva kotelny a vysypání popela cca 4x za
topnou sezónu, a proto není ke kotli dodáván žádný externí odpopelňovač

Kotle ÖkoFEN jsou standardně dodávány s klasickým popelníkem s integrovaným zhutňovačem popela. V případě použití externího odpopelnění se mnohokrát zvyšuje komfort pro zákazníka a to tak, že vynesení popela je pouze 2 x za rok (u kotle o výkonu 15 kW) a je naprosto čisté díky tomuto unikátnímu systému, který byl vyvinut na přání zákazníků, kteří chtěli i vynesení popela provádět v absolutní čistotě a s maximálním komfortem.

Výměník má objem menší objem vody. Je protiproudý a nízkoteplotní. Minimální teplota vratné vody musí být 38°C. Maximální teplota výstupní vody je 80°C. Regulační rozsah je 42°C, tj.od 38°C do 80°C

Výměník obsahuje 66 litrů vody (kotel 20 kW), má tendenci pomaleji vychladnou díky izolaci topného tělesa. Integrovaná ochrana teploty vratné vody si sama hlídá vracení min. 55°C vody. Maximální výstupní teplota vody je 80°C. Regulační rozsah je 55°C, tj. od 25°C do 80°C pomocí regulační jednotky a trojcestného ventilu, který přesně a plně automaticky nastavuje teplotu topné vody v závislosti na porovnání venkovní a vnitřní teploty.

Ve výměníku jsou turbulátory, které jsou přesně broušené a zkalibrované s různým stoupáním dle výkonu kotle a zajišťují jak zpomalení proudění spalin a předání tepelné energie ze spalin do topné vody, tak i precizní čištění výměníku.

ÖkoFEN používá pouze nejkvalitnější materiály ze kterých jsou vyrobeny turbulátory ve výměníku, které zde slouží jako čistící systém a zároveň zpomalují teplo, tak aby docházelo k co možná nejúčinnějšímu předání tepla do výměníku. Teplosměnné plochy se čistí automaticky, takže není potřeba nikdy tyto plochy čistit ručně.

Ve výměníku se nenacházejí žádná místa, která by nebyla automaticky čištěna každých 16 provozních hodin. Při
použití prašných pelet, popř. pelet s kůrou, je čištění prováděno častěji, např. 1x za 5 provozních hodin.

Výměník se čistí kompletně a automaticky po uplynutí minimálně 16 provozních hodin hořáku. U kotlů s menším výkonem jsou zmenšeny teplosměnné plochy a zaslepeny, takže nemůže docházet k jejich znečistění. Při použití méně kvalitních pelet se čistění zdvojnásobuje. Pokud by kotel např. v letních dnech nedosáhl během jednoho týdne těchto provozních hodin, proběhne automaticky toto čistění nezávisle na provozních hodinách 1 x týdně, aby se nemohli teplosměnné plochy zanést a kotel si udržel stálou účinnost.

Kotel používá jediný ventilátor – odtahový

Kotel používá k dokonalému spalování dmychadlo a odtahový regulátor řízený podtlakovým senzorem.

Lambda sonda je u každého kotle standardem bez příplatku.

Více než 13-ti letý vývoj automatických kotlů na pelety prokázal, že lambda sonda při tomto způsobu spalování není potřeba a pouze navyšuje náklady, které se pohybují v nemalých částkách což Vám po dobu životnosti kotle u jiných výrobců může silně zvednout investici.

Intenzita doplňovaní paliva pouze 1x denně díky velkému mezizásobníku u kotle. Jeho náplň dokáže zajistit palivo pro kotel na dalších 24 hodin. Díky této skutečnosti je dopravníkový systém v provozu pouze 1x denně po dobu cca 8-13 minut. V případě poruchy dopravníkového systému lze palivo do kotle dosypávat ručně

V případě sacího systému je v kotli ÖkoFEN mezizásobník s kapacitou pelet na 1 den a v případě šnekového dopravníku jsou použity kvalitní nízkootáčkové motory. V případě jakékoliv poruchy, která by vznikla na celém zařízení ÖkoFEN zajišťuje velmi rychlý a nepřetržitý servis.

Kotle mají řídicí jednotku s integrovaným displejem i pro ekvitermní jednotku. Díky tomu provádíte ovládání kotle i ekvitermní regulace na jednom displeji stejnými ovládacími prvky.

Kotel má samostatný displej, který informuje o stupni modulace, stavu kotle a slouží pouze jako servisní nastavení kotle určené pro servisní techniky. Stejné informace jsou zobrazeny na displeji regulační jednotky, takže není třeba ke kotli chodit a tyto informace a hodnoty můžete vidět a měnit z pohodlí obývacího pokoje aniž byste museli do kotelny.

Kotle mají stejnou účinnost při modulaci výkonu 30-100%.

U kotlů NENÍ MOŽNÉ dosáhnout stejné účinnosti při výkonu na 30%. Kotle ÖkoFEN mají podle nezávislé rakouské zkušebny pokles účinnosti při výkonu na 30% pouze o cca 1%.

Kotel se čistí 1 x ročně.

Kotel se čistí mechanicky pouze 1 x ročně. Toto zajišťuje ÖkoFEN na přání zákazníka v rámci servisní smlouvy.

Servis 1x za 4 roky. Cena 1.800 Kč, vč. spotřebního materiálu. Náklady na roční servis se tak rovnají 450 Kč

Servisní prohlídky nejsou nutné, ale v případě jejich provádění je prodloužena záruka na 3 roky na komponenty, 6 let na kotlové těleso a po uplynutí záruční doby nejsou během trvání této smlouvy zákazníkovi během roku účtovány žádné náklady spojené s případným servisem, což se poté u jiných firem může prodražit.

Kotle není potřeba doplňovat o solární systém, neboť natopení 300 litrového bojleru trvá cca 25 až 35 minut. Toto je prováděno pouze 1x denně a je při tom spotřebováno cca 1,2 kg pelet. Za 5 mimotopných měsíců spotřebuje pětičlenná rodina cca 400 kg pelet, což je v penězích suma 1.600 až 2.000 Kč. Díky této skutečnosti je použití solárního
systému s kotlem ekonomický nesmysl.
Kotle ÖkoFEN zvládnou nahřát 300 litrový bojler za cca 30
minut. Spotřeba pelet je vždy závislá na účinnosti kotle.
Kotle ÖkoFEN dosahují účinnosti 93% a v případě kombinace
s kondenzační technikou má ÖkoFEN nejúčinější peletkový
kotel na světě s účinností 106%. Pokud se podíváte na
www.TZB-info.cz  a zadáte si spotřebu 5-ti členné rodiny na
5 měsíců, tak jelikož je daná výhřevnost 1kg dřevních pelet
(18,5 MJ) a zadáte kotel s účinností 95% vyjde Vám reálná
částka přes 5.300 Kč. Takže pokud se chce 5-ti členná rodina
vejít do částky 1.600,- Kč za teplou vodu, bude muset
s vodou hodně šetřit. Některé firmy solární kolektory nemají
v nabídce, tak se snaží lidem vysvětlovat, že jsou neužitečné.
Ale když vezmu v potaz dotaci která je mezi 55.000 (ohřev
TUV) a 100.000 Korunami (ohřev akumulace + bonus v
novostavbě), tak jsou solární kolektory nejen že v mnoha
případech zadarmo, ale zároveň Vám kompletně odstaví
kotel zhruba na 5 měsíců a tím výrazně prodlužují jeho
životnost a šetří Vám náklady na vytápění.

 

             

David Kehm
Alternative Heiztechnik GmbH

Budějovická 14, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 775 990 280
Web: www.vytapenipeletami.cz
E-mail: info@vytapenipeletami.cz
 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz