Vážení zákazníci,
vzhledem k tomu, že se dennodenně setkáváme s tím, že prodejci jiných rakouských kotlů označují kotle Guntamatic za stejná zařízení jako ty jejich, byli jsme nuceni, vytvořit tuto porovnávací tabulku, která vám jednoduchou a srozumitelnou formou ukáže, že kotle Guntamatic jsou naprosto jiné.
Jiné jak z pohledu technologické vyspělosti, která i přes několikeré pokusy o zkopírovaní nebyla stále úspěšně napodobena, tak i z pohledu ekonomiky, kdy na první pohled nejdražší zařízení je ve skutečnosti nejlevnější.
V levém sloupci se nachází stav, popř. řešení technologie u jiných rakouských kotlů, vpravo pak pro srovnání řešení technologie Guntamatic Biostar.
 
Standardní rakouský
peletový kotel
Rakouský peletový kotel
Guntamatic Biostar
Cena 250.000,-Kč = při životnosti 20 let a používaní 222 topných dnů v roce
Cena 300.000,-Kč = při životnosti 40 let a používání 365 dnů v roce.
Náklad na jeden topný den cca 56 Kč bez ohledu na spotřebu paliva.
Náklad na jeden topný den cca 20 Kč bez ohledu na spotřebu paliva.
Náklad na 1 měsíc = 1.680 Kč
Náklad na 1 měsíc = 620 Kč
Náklad na jeden rok = 12.432 Kč
Náklad na jeden rok = 7.500 Kč
Roční spotřeba elektrické energie může dosáhnout až 1200 kWh.
Roční spotřeba elektrické energie 153 až 235 kWh.
Při ceně 1kWh cca 4,60 Kč se jedná o cca 5.500 Kč, což se rovná spotřebě více jak 1.200 kg kvalitních pelet.
Tato skutečnost zvyšuje výrazným způsobem náklady na vytápění.

Při ceně 4,60 Kč se jedná o cca 1.000 Kč, což se rovná spotřebě cca 200 kg kvalitních pelet. Tato skutečnost zajišťuje nízké provozní náklady na vytápění.
Za 5 let se jedná o úsporu 22.500 Kč
Za 10 let se jedná o úsporu 45.000 Kč
Za 20 let se jedná o úsporu 90.000 Kč
(vše počítáno na průměrnou cenu el.energie v roce 2010)
Nutná ochrana teploty vratné vody, která nesmí poklesnout pod 55°C, řeší se trojcestnou směšovací armaturou.

Není potřeba ochraňovat teplotu vratné vody, neboť kotel je nízkoteplotní a studená zpátečka mu neublíží.
K regulaci teploty topné vody je potřeba na výstupu kotle umístit směšovací ventil, který reguluje teplotu dle ekvitermní křivky.

Na výstupu z kotle není potřeba umístit žádný směšovací ventil, neboť kotel umí pracovat ekvitermně a nastavuje si sám teplotu výstupní vody dle vypočtené ekvitermní křivky.
Sání pelet je řešeno pomocí sacích hubic z několika míst v sezónním zásobníku. Toto řešení neumožňuje precizní vyprázdnění sezónního zásobníku, popř. způsobuje klenbování pelet, kdy vlivem nedodávání paliva do kotle dojde k jeho vyhasnutí.

Přes celou délku sezónního zásobníku je šnekový dopravník, který zajišťuje, že jsou pelety stále v pohybu a nedochází ke klenbování. Pelety jsou z tohoto zásobníku precizně vyprázdněny bez toho, aniž by musel uživatel do hromady „šťourat“.
V případě výpadku proudu dojde k prohoření paliva do dopravníkových cest. Z tohoto důvodu po znovuobnovení dodávky el.proudu nedojde k znovuzapálení kotle a čeká se na příchod obsluhy a manuálního spuštění kotle po jeho komplexní kontrole.

Mimoúrovňový spadový kanál, oddělující palivo od ohniště, zabraňuje zahoření paliva při přerušení dodávky el.energie. V hořáku dohoří jen pár pelet a dojde k odstavení kotle. Po znovuobnovení dodávky proudu se kotel sám opět nastartuje a uvede do provozu. Pokud uživatel nebyl doma, ani nepozná, že nějaký výpadek proudu nastal.
Kotel nepozná, zda v hořáku hoří oheň nebo jen palivo doutná. Tyto skutečnosti kotel zjišťuje jen podle lambda sondy, která reaguje na obsah O2 ve spalinách.

Kotel kontroluje, zda v kotli hoří oheň plamenem pomocí optického čidla v hořáku. Toto čidlo informuje řídicí systém o procesech probíhajících v hořáku, tj. o zapálení paliva, o jeho dohoření atd. Řídicí systém tyto informace zpracovává ve spolupráci s údaji z lambda sondy.
Zapalování je prováděno pomocí nízkopříkonových el.tělísek, které zapalují palivo po dobu cca 480 sekund.

Zapalování je provedeno pomocí horkovzdušného zapalovače o příkonu 1200 W po dobu 90 sekund
V hořáku se nachází před zapálením mnoho pelet, tudíž déle trvá jejich důkladné zapálení a plynulé rozhoření po celém obvodu hořáku, který má průměr až cca 20 cm. Zapálení a náběh na 100% výkon může trvat až 20 minut, tj. 1200 sekund.

Hořák má průměr jen 7 cm, a při zapálení je v něm jen 10-15 ks pelet. Díky této skutečnosti je zapálení velmi rychlé a přesné. Od doby startu je schopen kotel již po 180 sekundách hořet na 100% výkon.
Hořák nemá žádné čištění (provádí ho obsluha), popř. má vysouvací dno, které se vysunutím do boku vyčistí. Při tomto čištění nedojde k vyčištění přívodu primárního vzduchu, toto provádí opět obsluha. To samé platí i pro otvory přívodu primárního vzduchu u retortových hořáků. Případné spékance je potřeba odstranit mechanicky.

Čištění hořáku je prováděno automaticky každých 16 hodin (u špatných a prašných pelet i častěji). Při čištění hořáku dojde i k mechanickému vyčištění otvorů přívodu primárního vzduchu – to vše plně automaticky bez zásahu obsluhy. Při tomto čištění jsou i odstraněny jakékoliv spékance v hořáku.
Spalování pelet je jednostupňové v jednom prostoru bez možnosti dokonalého smíchání se sekundárním vzduchem.
Vlivem této skutečnosti jsou teploty v hořáku jen 835°C a spousta hořlavých látek zůstane nespálena a je odvedena nezužitkována do komína.

Spalování pelet probíhá dvoustupňově. V prvním stupni je z pelet vyráběno ve spalovací komoře dřevěné uhlí, při jehož výrobě vzniká dřevoplyn o teplotě 500-800°C. Ten pod vysokým tlakem přechází do druhé komory (druhého stupně), kde je k tomuto dřevoplynu přidán v přesném poměru předehřátý sekundární vzduch o teplotě 400°C a dochází k hoření a vyhoření všech hořlavých plynů. Ve druhém stupni jsou teploty až 1200°C. Dřevěné uhlí v prvním stupni je následně spáleno na popel.
Hoření probíhá v litinovém, ocelovém nebo nerezovém hořáku; ten je umístěn ve spalovací komoře, která je celá obklopena vodním prostorem až k popelníku. Díky této skutečnosti nelze využívat žádnou akumulační hmotu tohoto prostoru, neboť tu žádná není. Z tohoto důvodu je plamen ochlazován a teploty v této komoře nemohou překročit 835°C.

Hoření probíhá v keramické komoře, která je masivní a má velkou akumulační schopnost. Vodní prostor je jen nad špičkou plamene, který má obvykle délku 400 mm a teplotu na špičce cca 1200°C. Díky této skutečnosti dochází k dokonalému spálení všech plynů. Celý prostor je naakumulován na vysokou teplotu a má dlouhou setrvačnost vychlazování. Díky této skutečnosti nemusí kotel 3-4 hodiny hořet, přesto keramická hmota dodává dostatečné množství tepelné energie pro teplovodní výměník.
Při stop stavu je potřeba nechat dohořet všechno palivo v hořáku a v dopravníkových cestách. Toto může trvat až 60 minut a dochází zbytečně ke ztrátě až 4 kg paliva.
Při požadavku na start trvá zase cca 6 minut, než se dopravníkové cesty zaplní. Mezi startem a stopem tak dochází k dlouhým časovým prodlevám a ke spotřebě zbytečného paliva.

Při stop stavu dohoří jen pár pelet, které jsou aktuálně v hořáku. Při pokynu k zastavení kotle je kotel nejpozději do 5 minut odstaven a připraven k opětovnému zapálení bez toho, aniž by bylo plýtváno jednou jedinou peletou. Opětovné zapálení je provedeno vč. vyčištění hořáku, výměníku a natopení na teplotu 65°C do 6 minut.
Spékance nejsou mechanicky odstraňovány z hořáku. V případě napečení na hořák (hlavně u retortových hořáků) je potřeba spékance odstranit sekáčem a kladivem.

Spékance jsou nejpozději vždy po 16 provozních hodinách odstraněny z hořáku automaticky.
Čištění hořáku má svůj servopohon a čištění výměníku má také svůj servopohon.

Pro čistění hořáku i výměníku je v kotli jen jeden servopohon. Díky tomu je minimalizováno množství mechanických prvků a možnost jejich poruchy.
Konstrukčně nedokonalé hořáky neumožňují dokonalé smíchání CO s O2 a následně tím nevyužívají spoustu energie, která utíká do komína.

Přetlakový hořák umožňuje dokonalé smíchání CO s O2 a tím maximálně využívá energie paliva.
Hořáky nejsou konstruovány na principu trysky, tudíž mají plný průřez v celé výšce spalovací komory. Díky této skutečnosti dochází k tomu, že popílek gravitačně padá do čerstvého paliva a snižuje kvalitu spalování.

Díky konstrukci hořáku ve formě trysky, která má několikanásobně menší průměr, než je průměr spodní části hořáku, kde hoří pelety, je pečlivě odděleno spalování od spadu popílku a tím není žádným způsobem snížena kvalita spalování.
Použití necirkulačního hořáku umožňuje únik nespáleného CO2 z hořáku přímo do výměníku a následně do komína. Dochází ke zbytečné ztrátě spousty nevyužité energie.

Žádný recirkulační hořák, všechny plyny jsou směřovány vzhůru do trysky, kde jsou smíchány se sekundárním vzduchem a roztočeny kolem svislé osy tak, aby došlo k dokonalému smíchání dřevoplynu se sekundárním vzduchem. Sekundární vzduch je přidáván pomocí pěti trysek pod úhlem 35°
Kotel má dvířka do spalovací komory; do prostoru hořáku je možno se podívat. Při tomto úkonu dochází k úniku kouře a zápachu do prostoru kotelny popř. obytných místností.

Kotle Guntamatic nemají žádná dvířka do prostoru spalovací komory a hořáku, a proto sice nikdy neuvidíte, jak kotel hoří, ale také nikdy nebudete mít v kotelně kouř a neucítíte žádný zápach spalin.
Vlivem nedokonalého spalování jsou k těmto kotlům nabízeny externí odpopelňovače, aby se minimalizovala četnost vynášení popela.

Kotel Guntamatic má velký dvousekční popelník. Jedna sekce je pro popel a spékance zpod hořáků, druhá sekce na popel z hoření a výměníku. Množství popela je tak zanedbatelné, že postačuje návštěva kotelny a vysypání popela cca 4x za topnou sezónu, a proto není ke kotli dodáván žádný externí odpopelňovač.
Výměník má objem obvykle kolem 85 litrů. V žádném případě není protiproudý a nízkoteplotní.
Minimální teplota vratné vody musí být 55°C. Maximální teplota výstupní vody je 80°C. Regulační rozsah je pouhých 25°C, tj. od 55°C do 80°C.

Výměník má objem jen 38 litrů pro výkon jak 12 kW, tak i 23kW.
Je protiproudý a nízkoteplotní.
Minimální teplota vratné vody musí být 38°C.
Maximální teplota výstupní vody je 80°C. Regulační rozsah je 42°C, tj.od 38°C do 80°C.
Ve výměníku jsou jen stočené dráty, které mají sloužit k čištění stěn trubkovnice výměníku.

Ve výměníku jsou turbulátory, které jsou přesně broušené a zkalibrované s různým stoupáním dle výkonu kotle a zajišťují jak zpomalení proudění spalin a předání tepelné energie ze spalin do topné vody, tak i precizní čištění výměníku.
V kotli jsou jeden až dva kanály, které musí obsluha 1x za 14 dní vyčistit. Tyto kanály nejsou čištěny automaticky.

Ve výměníku se nenacházejí žádná místa, která by nebyla automaticky čištěna každých 16 provozních hodin. Při použití prašných pelet, popř. pelet s kůrou, je čištění prováděno častěji, např. 1x za 5 provozních hodin.
Kotle obsahují 2 ventilátory.
Kotel používá jediný ventilátor – odtahový.
Kotle jsou na přání a za příplatek dodávány s lambda sondou.
Lambda sonda je u každého kotle standardem bez příplatku.
Kotle mají různé dopravníkové systémy, které vyžadují jejich běh denně po dobu 24 hodin. V případě jejich poruchy není palivo do kotle dopravováno.


Intenzita doplňovaní paliva pouze 1x denně díky velkému mezizásobníku u kotle. Jeho náplň dokáže zajistit palivo pro kotel na dalších 24 hodin. Díky této skutečnosti je dopravníkový systém v provozu pouze 1x denně po dobu cca 8-13 minut. V případě poruchy dopravníkového systému lze palivo do kotle dosypávat ručně.
Kotel má vlastní řídící jednotku a zobrazovací displej, ekvitermní regulace má taktéž vlastní řídící jednotku a vlastní zobrazovací displej. Uživatel musí mezi těmito zobrazovacími a ovládacími prvky přecházet.
Kotle Guntamatic mají řídicí jednotku s integrovaným displejem i pro ekvitermní jednotku. Díky tomu provádíte ovládání kotle i ekvitermní regulace na jednom displeji stejnými ovládacími prvky.
U většiny kotlů je modulace výkonu s vysokou účinností možná jen v rozsahu modulace 60-100% jmenovitého výkonu kotle. Při nižší než 60% modulaci účinnost velmi výrazně klesá.
Kotle Guntamatic mají stejnou účinnost při modulaci výkonu 30-100%. V případě potřeby umějí pracovat na 10% jmenovitého výkonu (režim cyklování).
Kotel je potřeba  vyčistit 1x měsíčně.
Kotel se čistí 1x ročně.
Servis  pro uznání záruky je nutný provádět 1x ročně. Cena = ročně cca 3.500 .
Servis 1x za 4 roky. Cena 1.800 Kč, vč. spotřebního materiálu. Náklady na roční servis se tak rovnají 450 Kč.
Doba zapálení a natopení a doba vyhasnutí je tak dlouhá, že je neekonomické tyto kotle používat k ohřevu TUV přes léto, a proto se doplňují o solární systém.
Kotle Guntamatic není potřeba doplňovat o solární systém, neboť natopení 300 litrového bojleru trvá cca 25 až 35 minut. Toto je prováděno pouze 1x denně a je při tom spotřebováno cca 1,2 kg pelet. Za 5 mimotopných měsíců spotřebuje pětičlenná rodina cca 400 kg pelet, což je v penězích suma 1.600 až 2.000 Kč. Díky této skutečnosti je použití solárního systému s kotlem Guntamatic ekonomický nesmysl.
 
 Více o kotli Guntamatic BIOSTAR se dozvíte zde.             Prospekt BIOSTAR 


Kritický ohlas na tento článek od Jiřího Šneidera najdete zde.Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz