V tomto článku se zaměříme na dva kotle najednou. Proč dva kotle, když předchozí články byly vždy věnované jednomu kotli? Protože tyto dva kotle mají 98% součástí a vlastností stejných. Jedná se o kotel Guntamatic Biocom, který je určen na spalování dřevních pelet a o kotel Guntamatic Powercorn, který spaluje jednak dřevní pelety, ale taky obilí a alternativní (např. rostlinné) pelety.

Historie kotle Biocom a Powercorn se začala psát v roce 2005, kdy byl představen veřejnosti na veletrhu úspor energií ve Welsu v Rakousku. Již při pohledu na něj je zřejmé, že vychází z osvědčeného řešení kotle Biostar o kterém jsem psal zde. I když budu dále jmenovat již jen kotel Biocom, mám na mysli oba kotle. Tam kde jsou mezi oběma kotli rozdíly, budu uvádět každý kotel zvlášť.

Tak jak je kotel Biostar špičkou při použití v rodinných domech, kotel Biocom je špičkou v komerčních budovách, školách, školkách, penziónech a hotelích.

Kotel se vyrábí v několika výkonových verzích a to 20, 30, 40, 50, 75 a 100 kW. Pokud potřebujete vyšší výkon než 100 kW, lze tyto kotle řadit do kaskády až do výkonu 400 kW (pokud by se vám i toto zdálo málo, můžete si koupit kotel PRO, který má výkon od 175 kW až do 1000 kW). Pokud byste chtěli mít kaskádu 200 kW, 300 kW nebo 400 kW pojištěnou ještě záložním nebo špičkovým kotlem, lze připojit ještě externí kotel o jakémkoli výkonu, který si v případě nouze umí kaskáda kotlů Guntamatic zapnout sama. V případě použití obilí  jako hlavního paliva, je potřeba počítat se sníženým výkonem kotle cca o 25%, než v případě topení peletami.
Kotel Biocom v provedení do 50 kW má nízkoteplotní výměník, takže nepotřebuje mít složitě řešenou ochranu zpětné vody vracející se z topného systému do kotle, neboť mu nevadí ani teplota 40°C.
Maximální teplota výstupní topné vody  je 80°C.
Kotel umí perfektně modulovat výkon od 30% do 100%, aniž by se musel vypínat a zapínat. V tomto regulačním rozsahu dosahuje za každých podmínek účinnost 93% a emise splňují, teprve připravovanou, třídu 4 normy ČSN EN 303-5, která bude povinná i v České republice od 1.1.2018.
Do topného systému předává vždy jen tolik tepelné energie, kolik ji systém potřebuje, a to i bez instalace akumulační nádoby (platí pro výkon do 50 kW).
Díky ekvitermní jednotce má k dispozici přesné informace o teplotách z venkovního prostředí, volitelně i z vytápěných prostor a výpočet potřebné teploty topné vody do každého okruhu topného systému podle toho, jakou teplotu požadujete.  Pokud nastavíte požadavek na 23°C, máte 23°C ať je venku +5°C nebo -20°C a kotel vyrobí právě tolik tepla, kolik ho k tomu je potřeba, zcela automaticky, bez nutnosti ručního přednastavení podávání paliva a pauzy, případně i regulování množství přiváděného vzduchu.
Mnoho našich zákazníků využívá pro komunikaci s kotlem GSM komunikátor. Nejenom, že se okamžitě dozví o případné poruše zařízení, ale mohou pomocí SMS změnit program nebo odsouhlasit provoz po některých hlášeních poruchy.
Kotel je modulové konstrukce, takže se dá jednoduše rozebrat, protáhnout otvorem o šířce 80 cm a zase složit. Unikátní na tomto kotli je vodní výměník, který je umístěn za vyhořívací komorou. V případě použití kotle Powercorn, je vyhořívací komora vyvložkována speciální ocelí, která odolává působení chloridů a chlorovodíků, které se mohou v případě spalovaní některých paliv objevit. U kotle Biocom nehledejte vodní teplosměnné plochy v úrovni popelníku ani v úrovni spalovací komory. Voda je jen a pouze tam, kde kotli neubližuje - nezpůsobuje nízkoteplotní korozi a tam, kde neochlazuje neshořelou prchavou hořlavinu a nedegraduje tak proces hoření.
Díky masivní izolaci nevytápí okolní prostředí. Izolace kotle je natolik dokonalá, že umožňuje použití plastových krytů pro dokonalý design kotle.
Tento kotel je vhodný pro všechny budovy do tepelné ztráty 20 až 400 kW.
Kotel Biocom lze díky schopnosti přizpůsobit výkon, případně úplně se odstavit, zkombinovat i s jinými zdroji tepla v objektu, tj. se solárním systémem, s krbem nebo kamny, elektrokotlem atd.
Životnost zařízení je minimálně 40 let. Firma Guntamatic i v roce 2012 garantuje 100% dostupnost náhradních dílů na kotle vyrobené v roce 1970.

A jak to všechno funguje?

Vše začíná v celoročním zásobníku pelet, kde máte uskladněno palivo na celý rok (kdo nedisponuje velkým skladem, tak třeba jen na půl roku). Jak se takový zásobník staví se dozvíte zde. Obvykle byste měli mít připraven prostor o velikosti 0,6-0,85m3 pro 1 kW tepelné ztráty domu. ( v případě topení dřevními peletami, v případě použití obilí nebo alternativních pelet je potřeba sklad větší o cca 20-30%).

Na dně tohoto zásobníku je šnekový dopravník, který obdržíte již s kotlem (je v ceně kotle), který dle pokynů z řídící jednotky kotle zajišťuje odebírání pelet ze zásobníku a jejich dopravu do sací komory. Šnekový dopravník může mít délku od 1 do 5 metrů. Je po celé délce zásobníku, takže palivo ve skladu neklenbuje a není potřeba do zásobníku lézt a palivo přerovnávat a posunovat směrem k sací hubici. Sací komora je na konci šnekového dopravníku v místě, kde jsou připojeny 2 plastové hadice o vnitřním průměru 50 mm.
Tato sací komora má několik funkcí. Za prvé - slouží k odběru pelet do pohotovostního zásobníku, za druhé - transportuje odloučený prach z pelet z pohotovostním zásobníku kotle do celoročního zásobníku (zde se 1x za 3 roky odstraní) a za třetí - požárně odděluje prostor skladu pelet a šnekového dopravníku od dopravních cest do kotle aby se nemohlo stát toto.

K sací komoře jsou připojeny 2 hadice. Jedná hadice je sací, tou se dopravují pelety do kotle, druhá hadice je vyfukovací, tou se vrací nežádoucí prach do celoročního zásobníku. Obě hadice končí na pohotovostním zásobníku kotle, kde je umístěna vzduchová turbína. Ta při doplňování paliva ze skladu do kotle vytváří v zásobníku kotle podtlak, kterým se pelety odebírají ze šnekového dopravníku ve skladu a putují do pohotovostního zásobníku. Každá hadice může být dlouhá maximálně 20 metrů a výškové převýšení mezi kotlem a skladem paliva může být max. 3 metry. Šnekový dopravník je po naplnění zásobníku kotle odstaven dříve než vzduchová turbína, takže po ukončení plnění zůstávají hadice prázdné a nemohou se v ohybech ucpávat (nevadí ani případný vznik kapek kondenzátu, který u většiny dopravníků riziko ucpání zvyšuje, protože pelety nabobtnávají).

Pohotovostní zásobník má tvar válce s kuželovým výstupem. V horní části jsou vyústěny trubky od vzduchové turbíny a pod nimi je čidlo stavu naplnění pohotovostního zásobníku. Čidlo se stará o to, aby se zásobník nikdy nepřeplnil, ale hlavně, aby v něm nikdy pelety nechyběly. Tento zásobník se v době tuhých mrazů doplňuje většinou 1x denně a v letním režimu 1x za 3-4 týdny (podle odběru teplé vody). V kotli si můžete nastavit dva intervaly blokace pneumatického dopravníku, aby plnění paliva neprobíhalo v pro vás nevhodnou dobu, např. v noci.

Pod zásobníkem je dvojitý turniket, který odebírá přesné množství pelet a dopravuje je do krátkého šnekového dopravníku a ten je dopravuje do spalovací komory. Dvojitý turniket a spádová výška jsou důležité součásti požární bezpečnosti kotle. Zásobník paliva je požárně oddělen od spalovací komory a nemůže dojít k prohoření paliva do pohotovostního zásobníku paliva (čerstvé palivo je dokonale odděleno od paliva v ohništi). Díky tomu nemá kotel žádné doplňkové zhášecí zařízení, jako jsou kanystry s vodou, expanzky připojené na vodovodní řád atd. neboť požár vůbec nehrozí.

Spalovací komoru kotle tvoří masivní kovová konstrukce vyložená zevnitř žárobetonovými bloky. Zepředu jsou velká kontrolní dvířka se skleněným průhledítkem. Dno spalovací komory je tvořeno litinovým kaskádovým posuvným samočistícím roštem. Tento rošt se po dobu provozu kotle neustále pohybuje, čímž posouvá nové palivo do ohniště a vyhořelé palivo ve formě popela do popelníku. Při tomto stálém pohybu dochází k čištění přívodů primárního vzduchu, který je do ohniště přiveden zespoda. Pod kaskádovým roštem se nachází velký popelník, který je potřeba 1x za 3-4 týdny vynést.  Do spalovací komory je zaústěný i horkovzdušný zapalovač. Ten slouží k podpálení startovací dávky paliva a pracuje zcela automaticky dle podmínek v kotli. Díky jeho spolehlivosti dokáže zapálit palivo vždy napoprvé a maximální doba zapálení je 2 minuty. Nad spalovací komorou se nachází tryska. Do trysky je zboku přiveden předehřátý sekundární vzduch o teplotě 400°C, který je v trysce promíchán s prchavou hořlavinou o teplotě 800°C. Hoření se projevuje cca 400mm dlouhým plamenem, který hoří ve vyhořívací komoře.
Unikátní na tomto kotli je to, že díky dvoustupňovému systému spalování dokáže v prvním stupni (pod tryskou) spalovat palivo při teplotě kolem 600°C a zabránit tak spékání popela u spékavých paliv ale v druhém stupni (nad tryskou) mohou být teploty až 1200°C.

Nad tryskou je vyhořívací komora, v které je dokonale spálena veškerá prchavá hořlavina a horké spaliny proudí do výměníku tepla. Teplota ve vyhořívací komoře je cca 1200°C a po průchodu výměníkem a předání tepelné energie do výměníku je teplota spalin již jen cca 175°C.

Výměník je trubkový a je konstruován do výkonu 50kW jako souproudý, tj. do horní části vstupuje zpětná voda z topného systému a z dolní části vystupuje voda do topného systému a u výkonu 75 a 100 kW jako protiproudý, tj. studená vody vstupuje do kotle dole a teplá vystupuje nahoře. V trubkách výměníku jsou osazeny bezjádrové virbulátory, které slouží jednak k čištění výměníku, ale zároveň zajišťují vynikající přenos tepla prodloužením doby průchodu spalin výměníkem. Pod výměníkem je umístěn mechanismus čištění výměníku a popelník pro zachycení popílku, který byl obsažen ve spalinách a který se gravitací odloučil po průchodu výměníkem.

Pod výměníkem se ještě nachází odtahový ventilátor a na kouřovodu lambda sonda a teplotní čidlo spalin. Ventilátor má plynule řízené otáčky. Díky tomu dokáže precizně reagovat na podmínky spalování v kotli a na informace, které získal řídící systém z lambda sondy a ostatních čidel kotle.

Lambda sonda je důležitou součástí kotle a celého spalovacího procesu. Firma Guntamatic vyrábí všechny kotle jen a pouze s lambda sondou. Argument ostatních výrobců, kteří vyrábí kotle bez lambda sond a tvrdí, že lambda sonda není v dnešní době potřeba je nesmysl. I dvoutunové osobní auto ji potřebuje aby mohlo jezdit za 7 litrů na 100 km. Tímto příkladem jsem již napověděl, že lambda sonda se významným způsobem podílí na úspoře paliva daného zařízení, ale také na tom, že kotel vypouští do ovzduší nízké emise. Pokud zařízení lambda sondu nemá, je sice levnější, ale majitel kotle musí seřizovat proces spalování i několikrát ročně - podle potřebného výkonu a musí počítat s mnohem vyšší spotřebou paliva, dokonce i když výrobce udává vysokou účinnost zařízení.

Aby vše, co bylo výše popsáno mohlo fungovat, je k tomu zapotřebí řídící systém. Ten se nachází v místě, kde by ho málokdo čekal - uprostřed kotle, kde za izolací a stěnou kotle hoří plamen o teplotě až 1200°C. I toto je důkaz, jak kvalitní izolace je na tělese kotle, protože jak je známo, elektronika nemá moc ráda teplo. Řídicí systém mají všechny kotle Guntamatic úplně stejný, jen je v něm nahrán vždy jiný software. Uživatel se s řídícím systémem dorozumívá prostřednictvím dotykového displeje, na kterém je barevné grafické menu se všemi nabídkami potřebnými k nastavení a obsluze kotle. Řídící systém lze doplnit ekvitermní regulací schopnou řídit 3 čerpadla pro topné okruhy a 1 čerpadlo pro bojlerový okruh. Pokud je potřeba, lze řídit také 2 směšovací ventily. Každý topný okruh může být osazen pokojovou analogovou nebo digitální stanicí, která může sloužit jako dálkové ovládání kotle, např. z kanceláře, recepce nebo obývacího pokoje, pokud to do kotelny máte daleko. Pokud by vám ovládání 3 topných okruhů a 1 bojlerového bylo málo, lze pomocí externích rozšiřovacích modulů ovládat až 9 čerpadlových topných okruhů, 3 bojlerové okruhy a 6 směšovacích ventilů. Celý systém lze monitorovat a ovládat přes vizualizační software, nebo pomocí GSM komunikátoru mobilním telefonem.

Zájemce o tento kotel jistě potěší, že tento kotel nepotřebuje žádné pravidelné servisní intervaly od výrobce a stejně máte záruku na výměník kotle 5 let.

 

Schéma možného zapojení :

 

To nejdůležitější na závěr :

"Náš koncept úspěchu je jednoduchý a logický:
neprodáváme nic, o čem nejsme přesvědčeni.
Neslibujeme nic, co nemůžeme dodržet".
Kurt Kaufmann, již 25 let vedoucí servisu

 

Pokud by vás ještě něco zajímalo, napište na email smeja@esel.cz
 Copyright © Automatické vytápění, esel – 2008 | O magazínu | Webdesign: Loužecký.cz